پرنسس ما دو نفر

شعر کوودکانه درباره نان تازه

  این هم یه شعر زیبا در باره نان که میتونید به صورت آهنگ برای پرنسس ها مون بخونیم تا با نان آشنا بشن       دانید من که هستم؟من نان تازه هستم  خوش عطرم و برشته عطرم به جان سرشته  زینت سفره هایم قوت دست و پایم  حاصل کار یاران خوراک صد هزاران  حکایتم دراز است در من هزار راز است  بشنو تو سرگذشتم چه بودم و چه گشتم  گندم بودم در آغاز  گندم ناز و طناز دهقان پیر مرا کاشت  زحمت کشید تا برداشت هر روز و شب داد آبم  ببین چقدر شادابم از رنج و کار دهقان  کم کم شدم شکوفان قدم بلند شد کم کم  بوسید روی...
13 اسفند 1395
1